Season 2 Premieres September 4, 2020 on Amazon Prime.